• SV Donia → Update dd 25 juli 2023
  • Op drie achtereenvolgende maandagavonden in juni is een aantal leden van de stuurgroep
  Donia bij de verschillende fracties langs geweest welke zitting hebben in de gemeenteraad
  van gemeente De Fryske Marren. Zonder uitzondering verliepen de gesprekken in een goede
  sfeer en waren de fracties positief over de ontwikkelingen
  • Dit was te merken op 28 juni tijdens “It Petear”. Tijdens die raadscommissievergadering
  hebben we gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Nadat Frank Bouwhuis kort en duidelijk
  aan het woord was geweest, werd er geen enkele vraag gesteld vanuit de fracties. We zijn dus
  duidelijk geweest. Verder was het ook mooi dat de publieke tribune werd bevolkt door een
  behoorlijke groep mensen vanuit onze stuurgroep.
  • Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 juli werd dan ook besloten dat we kunnen
  beschikken over het gevraagde voorbereidingskrediet.
  • Dit voorbereidingskrediet gaan we vooral gebruiken voor het inschakelen van een architect
  en voor juridisch advies over wat voor ons de beste organisatiestructuur zal zijn.
  • De eerste stap daartoe is al gezet. Op maandag 17 juli zijn we, samen met de gemeente, voor
  een eerste kennismakingsgesprek op bezoek geweest bij Wijbenga Tromp architecten en
  adviseurs in Sneek. Zij gaan voor ons aan de gang. Na de zomer krijgt dit gesprek een vervolg.
  • Deze update bereikt jullie nog via de websites en socials van de drie betrokken voetbalclubs.
  Aan de (voorlopige, want werknaam) website van SV Donia wordt gewerkt. Wij verwachten
  dat de eerstvolgende update via dit kanaal wordt verspreid.
  • Mocht bovenstaande ervoor zorgen dat je enthousiast bent geworden en mee wilt doen of
  mee wilt denken; of heb je vragen / opmerkingen die je met ons wilt delen? Dan kan dat via
  het emailadres : vragen@svdonia.nl Vanzelfsprekend kan dat ook persoonlijk bij een van de
  stuurgroep leden.
  • Tot zover! Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.