• Uitnodiging V.V.I. ledenvergadering

  Agenda Ledenvergadering op donderdag 14-10-2021

  Aanvang vergadering 20.30 kantine VVI

  ---

  1. Opening en vaststelling van de agenda.

  2. Notulen vorige ledenvergadering: vrijdag 02-10-2020.

  3. Verslag RVLC

  4. Vaststelling jaarverslag secretaris.

  5. Bestuursverkiezing:

  Aftredend en herkiesbaar: Yvonne Altenburg voor 1 jaar. Pieter Taconis voor 4 jaar

  Aftredend en niet herkiesbaar: Jan de Vries

  Bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid: Hanneke Hiemstra

  6. Nieuw, maar geen lid van het bestuur:

  Jacco Taconis; penningmeester

  Ilsa Nagelhout; ledenadministratie

  Wytze Kaastra en Ruurd Zijlstra : wedstrijdsecretariaat.

  7. Financieel verslag incl. kantineverslag door de penningmeester.

  8. Verslag kascommissie: Johannes Lindeboom en Jelmer van der Weg

  9. VVI 75 jarig jubileumfestiviteiten in 2022.

  10. Stand van zaken gezamenlijk sportcomplex

  11. Vragenronde.

  Pauze

  12. Beantwoorden vragenronde.

  13. Rondvraag.

  14. Sluiting.